ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ 3 มิติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุภาพร หงส์ทวี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิระศักดิ์ เลิศชัยยุทธพงษ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ 3 มิติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานในหน่วยงานย่อยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบในครั้งนี้คือ Microsoft visual Basic .NET ซึ่งแบ่งกลุ่มผู้ใช้ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารจะสามารถอ่านรายงานสรุปการใช้งบประมาณ เจ้าหน้าที่จะสามารถจัดการข้อมูลทั่วไป และผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้

The objective of this thesis was to develop computer program about MIS for 3 dimensions budgeting administration attempt to use in the offices and organizations which work related to budgeting. The tool used in this thesis was Microsoft Visual Basic .NET . This program was available for 3 groups of users. DBMS could check summary report of 3Ds budgeting, official could update general data and administrator had an authority to made a decision for another users to access data.