โปรแกรมจัดการระบบสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนลินุกซ์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เกียรติศักดิ์ จันทร

  • สายัณห์ อินทมาตย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เรวดี พิพัฒน์สูงเนิน

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมจัดการระบบสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนลินุกซ์ เป็นระบบที่ทำงานในลักษณะเว็บแอพพลิเคชันที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างบทเรียน และแบบทดสอบให้กับผู้สอน รวมทั้งยังอำนวยความสะดวกในการการศึกษา และมีข้อมูลสถิติต่าง ๆ ซึ่งช่วยในติดตามพัฒนาการของผู้เรียน อีกทั้งมีเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างเรียนเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรียนและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน โดยเฉพาะเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมเป็นเครื่องมือที่มีลักษณะเด่นคือ โอเพนซอร์ส และฟรีแวร์ทั้งหมด คือ ใช้ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ทะเล (หว้ากอ) เป็นระบบปฏิบัติการ ใช้ PHP เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาโปรแกรม รวมทั้งใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูล ผู้พัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “โปรแกรมจัดการระบบสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนลินุกซ์” จะสามารถอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้สอน และผู้เรียนด้วยสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดีและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น