ระบบงานร้านขายหนังสือสมาร์ทบุ๊ค

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุลีรัชต์ ประกิ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัยรดา พรเจริญ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบงานร้านขายหนังสือสมาร์ทบุ๊คนี้พัฒนาขึ้น เพื่อนำความรู้ทางคอมพิวเตอร์เข้ามาพัฒนา ระบบและให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการบริการลูกค้า ระบบงานร้านขายหนังสือสมาร์ทบุ๊คเป็นระบบที่ พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการจอง ข้อมูลผู้จัดจำหน่ายและข้อมูลพนักงาน ซึ่งจะสะดวกในการค้นหาข้อมูล เพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล นอกจากนี้เจ้าของร้านก็ยังสามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังและอันดับสินค้าขายดีได้อีกด้วย โปรแกรมที่ผู้จัดทำได้นำมาใช้ในการศึกษาพัฒนาระบบงาน คือ Microsoft Visual Basic 2005 และใช้ Microsoft SQL Server 2005 Express Editionในการจัดการฐานข้อมูล ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows XP Professional Service Pack 2 Abstract: The working system of Smart Books Bookstore has improved by bringing computer knowledge in to develop their system for convenience and speed in servicing the customer. The system of Smart Books Bookstore has improved for gathering various information about products, customers, placing orders, distributor and employee information. It has also improved the ease in finding, adding and editing information. In addition, the owner of the bookstore is able to check the stock and sales ranking of popular products. The programs that the researcher used in the study of the system improvement are Microsoft Virtual Basic 2005 and Microsoft SQL Server 2005 Express Edition in organizing the basic information working under the Windows XP Professional Service Pack 2 system.