ระบบงานร้านขายหนังสืออัมพรสาร

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐพล ทองทวี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัยรดา พรเจริญ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบงานร้านขายหนังสืออัมพรสารนี้พัฒนาขึ้น เพื่อใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลสินค้าข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้จัดจำหน่าย ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการรับเข้าสินค้า ข้อมูลการส่งออกสินค้า ข้อมูลการรับคืนสินค้า ซึ่งจะสะดวกในการค้นหาข้อมูล เพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล นอกจากนี้เจ้าของร้านยังสามารถดูสถิติของ ทางร้านไม่ว่าจะเป็นอันดับสินค้าขายดี อันดับสินค้าขายได้น้อย อันดับสินค้าที่มีอัตราการคืนสูงสุดและยังสามารถเลือกพิมพ์รายงานต่าง ๆ ได้ ระบบการทำงานของร้านขายหนังสืออัมพรสารยังสนับสนุนการทำงานบนเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) อีกด้วย โปรแกรมที่ผู้จัดทำได้มาใช้ในการจัดทำระบบงานคือ Microsoft Visual Basic 2005 และใช้ Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition ในการจัดการฐานข้อมูล ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows XP Professional Service Pack 2 Abstract: The working system of Ampornsan Bookstore has improved for collecting a lot of information about: products, customers, distributors, employees, receiving, shipping and returns.This has improved the convenience in finding information, adding information, and editing information. In addition, the store owner is able to look at various statistics of the store, such as sales ranking of best sellers, sales ranking of poor selling products and products which are most frequently returned. They are able to choose to print various reports. The working system of Ampornsan Bookstore still supports use of the Local Area Network (LAN). The programs that the researcher used in the working system are Microsoft Visual Basic 2005 and Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition in organizing the information working under the Windows XP Professional Service Pack 2 system.