การวิเคราะห์หาปริมาณของฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำด้วยเทคนิคโฟลอินเจกชัน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กานต์ธิดา จุลฉีด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เพริศพิชญ์ คณาธารณา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

หน่วยวิจัยเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม/สารปริมาณน้อย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตัวตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้าชนิดโลหะไม่สัมผัสสารละลาย หรือ C4D ได้รับความสนใจจากนักเคมีวิเคราะห์อย่างมากนับตั้งแต่ครั้งแรกที่มีการรายงานการใช้ตัวตรวจวัดชนิดนี้กับเทคนิคคะปิลลารีอิเลคโตรโฟเรซิส ในปี พ.ศ. 2541 ซึ่ง C4D จะให้สัญญาณที่แปรตามอิมพิแดนซ์ของระบบวัดซึ่งขึ้นกับค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายที่ไหลผ่านในท่อ ในงานนี้ได้มีการสร้างตัวตรวจวัด C4D ขึ้นใช้เอง ทำด้วยท่อพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนหรือ PEEK ที่ป้ายด้วยหมึกเงินด้านนอกเพื่อให้บางส่วนนำไฟฟ้าได้ โดยได้ศึกษาคุณสมบัติของตัวตรวจวัดที่ได้สร้างขึ้นนี้ พบว่าสัญญาณความต่างศักย์ที่วัดได้จากการแปลงค่ากระแสไฟฟ้าและด้วยวงจรขยายสัญญาณ ให้ความสัมพันธ์เป็นเชิงเส้นกับความเข้มข้นของโปแตสเซียมคลอไรด์ และผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ตัวตรวจวัดชนิดนี้สามารถที่จะนำไปพัฒนาต่อเพื่อเป็นเซนเซอร์ภาคสนามได้และยังเหมาะสมจะนำไปใช้เพื่อเป็นตัวตรวจวัดในเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ประเภทโครมาโตกราฟีได้อีกด้วย Abstract: Capacitively Coupled Contactless Conductivity Detector (C4D) has caught significant attractions from analytical chemists, since it was introduced as new detector for capillary electrophoresis (CE) in 1998 [1, 2]. C4D provides signal which depends upon impedance of the C4D system involving the conductivity of the solution inside the capillary. In this work, C4D detector, made of poly (ether ether ketone) (PEEK) tube, has been constructed. Some part of the tube was painted with silver vanish to make electrical contact. Characteristic of the homemade C4D detector was investigated. Results have shown that the voltage signal converted from output current with amplification has a linear function with KCl concentration. The results demonstrated that this detector has a good future for making portable sensor and for becoming a detector in chromatographic equipment.