การสกัดโดยการใช้ตัวทำละลายอินทรีย์หยดเดียว สำหรับการวิเคราะห์เบนซีน โทลูอีน และไซลีนปริมาณ น้อยในน้ำอัดลมโดยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีร่วมด้วยตัวตรวจวัดชนิดเฟรมไอออไนเซชั่น

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันท์นภัส ลายทิพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เพริศพิชญ์ คณาธารณา

  • จงดี ธรรมเขต

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

หน่วยวิจัยเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม/สารปริมาณน้อย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พัฒนาเทคนิคการสกัดโดยใช้ตัวทำละลายอินทรีย์หยดเดียว ร่วมด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีและตัวตรวจวัดชนิดเฟลมไอออไนเซชั่น สำหรับการวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายเบนซีน โทลูอีน และไซลีน ปนเปื้อนในน้ำอัดลม ในงานวิจัยศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟและสภาวะที่เหมาะสมของการสกัด คือ ชนิดของตัวทำละลายอินทรีย์ ปริมาณของตัวทำละลายอินทรีย์ อัตราส่วนเฟสอัตราเร็วในการคนสารละลาย และเวลาที่ใช้ในการสกัด การใช้งานได้และความแม่นยำของวิธี ที่สภาวะที่เหมาะสมพบว่าขีดจำกัดการตวรจวัดอยู่ในช่วง 0.20–0.80 ไมโครกรัมต่อลิตร ช่วงความเป็นเส้นตรงอยู่ในช่วง 0.01 100.00 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 10