การก่อกำเนิดด่านสำหรับเกมคาราโอเกะแบบอัตโนมัติจากไฟล์เสียง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐวุฒิ กุลนิรันดร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุญเสริม กิจศิริกุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาและวิจัยหาวิธีในการก่อกำเนิดด่านสำหรับเกมคาราโอเกะแบบอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลนำเข้าที่เป็นเพลงเท่านั้น และทำการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบที่นำวิธีการก่อกำเนิดดังกล่าวมาใช้ รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมเกมคาราโอเกะต้นแบบสำหรับทดสอบด่านที่ก่อกำเนิดขึ้น จากการศึกษาพบว่ามีงานวิจัยที่มีอยู่แล้วหลายงานทางด้านการตรวจจับระดับเสียงร้องในเพลงที่ประกอบด้วยแหล่งกำเนิดเสียงหลายชนิด แต่โครงการนี้ได้เสนอวิธีการที่แตกต่างออกไปในการตรวจจับระดับเสียงร้องซึ่งสามารถนำไปใช้จริงได้ง่าย ซึ่งวิธีการนี้ใช้ได้เฉพาะกับข้อมูลนำเข้าประเภทเพลงที่มีสองช่องสัญญาณ และเสียงร้องในสองช่องสัญญาณมีค่าความดังใกล้เคียงกันมากในทุกช่วงเวลาเท่านั้น พบว่าผลลัพธ์ที่ได้ไม่แม่นยำเท่ากับวิธีการอื่นๆ แต่ก็เพียงพอสำหรับใช้งานในโปรแกรมประยุกต์เพื่อให้ความบันเทิง และโปรแกรมต้นแบบเกมคาราโอเกะที่พัฒนาขึ้นก็สามารถให้ความบันเทิงแก่ผู้เล่นได้เป็นอย่างดี และสามารถนำมาใช้ทดแทนโปรแกรมเกมคาราโอเกะที่มีในท้องตลาดได้