การศึกษาการใช้ฟิล์มของ Polyaniline เป็น sensor ในการตรวจวัดแอมโมเนีย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมประสงค์ ศิระมาด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการเตรียมขั้วไฟฟ้าฟิล์มบางของ Polyaniline ซึ่งทำได้โดยการเคลือบ Polyaniline ในสารละลาย 0.1M HCl บนวัสดุต่างๆ เช่น Pt electrode, Irridium electrode, Glassy carbon electrode และคาร์บอนจากไส้ดินสอ โดยวิธีทางเคมีไฟฟ้า Cyclic voltammogram ของฟิล์ม polyaniline ที่ได้แสดง peak ของคู่ปฏิกิริยา Redox 2 คู่ที่ความต่างศักย์ 0.05 และ 0.21 V และที่ความต่างศักย์ 0.42 และ 0.40 V ฟิล์มที่ได้มีสีเขียวในสารละลายกรดและมีสีน้ำเงินในสารละลายเบส ขั้วไฟฟ้าที่ได้ตอบสนองต่อปริมาณแอมโมเนียในน้ำ เมื่อใช้เทคนิค Amperometry กระแสที่ได้เปลี่ยนแปลงเมื่อ pH เปลี่ยนและลดลงตามเวลา This study aims to prepare polyaniline film coated electrode. The polyaniline film was deposited on the different kinds of electrode such as Pt electrode, Irridium electrode, Glassy carbon electrode and pencil carbon in 0.1 M HCl solution using electrochemical method. The cyclic voltammograms obtained during the electrodeposition of polyaniline showed two pairs of redox peaks at 0.05 and 0.21 V, 0.42 and 0.40 V respectively. The polyaniline film obtained was green in acidic solution and blue in basic solution. Using Amperometry, the electrode responded to the ammonia in aqueous solution. It was found that the current was varied with pH and decreased gradually as the time was increased.