สนุกกับวิชาปัญญาประดิษฐ์ AI is fun

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัตน์ติกาล คำขวัญ

  • กันทิมา สาดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สินชัย กิตติมงคลสุข

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการสนุกกับวิชาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ถูกนำไปประยุกต์ใช้งานมากมายในชีวิตประจำวัน แต่ทฤษฎีส่วนใหญ่ถูกเขียนให้อยู่ในรูปแบบของทฤษฎีซึ่งเข้าใจได้ยาก ดังนั้น การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะนำเสนอในเนื้อหาต่างๆในลักษณะรูปแบบที่เข้าใจง่ายกว่าทฤษฎีรูปแบบเดิม และมีส่วนที่เพิ่มสาระความบันเทิง โดยมีส่วนสัมพันธ์กับทฤษฎีต่างๆ มีการโต้ตอบผู้ใช้ได้ตลอดเวลา