การศึกษาโครงสร้างของโมเลกุลยาโดยวิธีการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุภา หารหนองบัว

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับกัมมันตภาพของตัวยับยั้งเอนไซม์ เอช ไอ วี 1 โพรทีเอส (HIV 1 Protease) ของสารในกลุ่ม 5,6 dihydropyran 2 ones จำนวน 68 โมเลกุล โดยที่จะได้ทำการปรับโครงสร้างที่เสถียรที่สุดโดยระเบียบวิธีการจำลองทางเคมีคอมพิวเตอร์ด้วยระเบียบวิธีเซมิเอมพิริคัลโมเลคิวลาร์ ออบิทัล (AM1) และการสร้างแบบจำลองได้ใช้ค่ากัมมันตภาพการยับยั้งชนิด ![IC_{50}](/latexrender/pictures/526/526e9d201cf2dec8d89eeb92f9cb3621.gif) และ ![EC_{50}](/latexrender/pictures/526/348/348406538c2f8ae3d19fd7bc19b09774.gif) และได้ใช้สมบัติทางโครงสร้าง 13 ชนิด จากผลการศึกษาพบว่าแบบจำลองที่ดีที่สุดให้ค่าการทำนายกัมมันตภาพ ![r_{cv}^2](/latexrender/pictures/526/348/baa/baa9b3456b42af4a4d865b76c0ce593b.gif) สำหรับค่า ![IC_{50}](/latexrender/pictures/526/348/baa/526/526e9d201cf2dec8d89eeb92f9cb3621.gif) และ ![EC_{50}](/latexrender/pictures/526/348/baa/526/348/348406538c2f8ae3d19fd7bc19b09774.gif) เท่ากับ 0.349 และ 0.433 ตามลำดับ ซึ่งถือว่ายังเป็นค่าที่ต่ำ ทั้งนี้เนื่องมาจากตัวอธิบายมีความสัมพันธ์ต่อกันมาก (high correlation) ทำให้ไม่สามารถสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ได้เหมาะสมกว่านี้ ซึ่งจะต้องทำการปรับปรุงแบบจำลองต่อไป เพื่อเป็นแนวทางในการที่จะเป็นข้อมูลทางโครงสร้างที่จะอธิบายถึงอันตรกริยาระหว่างตัวยับยั้งเอนไซม์กับเอนไซม์โพรทีเอสเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงโครงสร้างของตัวยับยั้งชนิดใหม่ในกลุ่ม 5,6 dihydropyran 2 ones ต่อไป