การสกัดสีหมึกพิมพ์สกรีนผ้า จากดอกอัญชัน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุทัตตา ไชยลาโภ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุดา เกียรกำจรวงศ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชินี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สีอาจเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำหมึกพิมพ์ แต่สีที่ใช้เหล่านี้มักสังเคราะห์มาจากปฏิกิริยาเคมีซึ่งอาจมีสารที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้จึงคิดสกัดสีจากพืชมาใช้แทน เพื่อช่วยลดปริมาณสารเคมีที่จะใช้ลงบ้าง ในโครงงานนี้ เลือกสกัดสีจากดอกอัญชัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีที่เหมาะสมในการสกัดสีจากดอกอัญชันด้วยตัวทำละลายและนำสีที่สกัดได้จากดอกอัญชันมาประยุกต์ในการพิมพ์