โปรแกรมให้อาหารสัตว์เลี้ยง (Best food for man Best friend)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อริสรา โปษณเจริญ

  • ศุภจิต วรกิจพิพัฒน์

  • ณัฐกานต์ ตาปสนันท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นราภรณ์ ทองอุทัย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชินี

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันพบว่าคนในสังคมเมืองมักใช้ชีวิตอยู่นอกบ้าน และใช้เวลากับการทำงานเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงบางครั้งต้องทำงานค้างคืนนอกบ้านหลายวัน โดยต้องเป็นกังวลกับการให้อาหารสัตว์เลี้ยงที่บ้านของตน และไม่มีเวลาให้กับสัตว์เลี้ยงของตน ทำให้เกิดลักษณะที่สัตว์เลี้ยงถูกปล่อยปละละเลย ไม่ได้รับการเอาใจใส่ รวมถึงในลักษณะที่ต้องปล่อยสัตว์เลี้ยงอยู่แต่ในบ้าน เป็นเวลาหลายวันก็มี ทำให้ประสบเหตุที่สัตว์เลี้ยงไม่ได้รับอาหารที่เพียงพอ ต่อความต้องการของสัตว์ ทางคณะผู้จัดทำเล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงได้จัดคิดแก้ปัญหานี้ โดยการประดิษฐ์เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงขึ้น เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้เลี้ยง เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงดังกล่าว ทางคณะผู้จัดทำได้สร้างให้เครื่องสามารถปล่อยอาหารอัตโนมัติ ตามเวลาที่ได้ตั้งไว้ ซงทำให้สัตว์เลี้ยงได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ และตรงตามเวลาที่ควรให้ โดยเครื่องให้อาหารนี้สามารถเก็บอาหารไว้ได้เป็นจำนวนมาก ทำให้สามารถให้อาหารสัตว์เลี้ยงได้หลายวัน พร้อมด้วยเครื่องให้น้ำอัตโนมัติ ที่ควบคุมทำงานด้วยระบบเซ็นเซอร์ เพื่อให้น้ำเต็มภาชนะอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากสัตว์นั้นต้องการน้ำอย่างสม่ำเสมอตลอดวัน นอกจากนี้ภายในถังเก็บน้ำและอาหาร จะมีระบบแจ้งเตือน ในกรณีที่น้ำหรืออาหารหมดลง หรือต่ำกว่าปริมาณที่ตั้งไว้ ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกแก่ผู้เลี้ยง ที่ไม่จำเป็นต้องตรวจดูปริมาณน้ำและอาหารตลอดเวลา จากข้อความที่กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงที่คณะผู้จัดทำได้พัฒนาขึ้นนั้น ได้รับการพัฒนาเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ที่มีสัตว์เลี้ยง และทำให้สัตว์เลี้ยงได้รับน้ำและอาหาร ได้ตรงตามความต้องการ นอกจากนี้ยังเป็นการนำเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับซอฟแวร์ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน และสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันของผู้คนในปัจจุบัน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้เงินทุนอุดหนุนโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11