การโคลนและการแสดงออกของเอนไซม์ไดเซอร์ ในกุ้งกุลาดำ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉลองรัตน์ โนรี

  • เฉลิมพร องศ์วรโสภณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สถาบันอณูชีววิทยา

  • พันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไดเซอร์ (Dicer) เป็นเอนไซม์ที่จัดอยู่ในกลุ่ม ribonuclease III (RNase III) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการยับยั้งการแสดงออกของยีนในขบวนการที่เรียกว่า RNA interference (RNAi) เอนไซม์ไดเซอร์ทำหน้าที่ตัด RNA เส้นยาวสายคู่ (dsRNA) ให้กลายเป็น RNA ชิ้นเล็กๆ (siRNA) ซึ่งส่งผลให้เกิดการยับยั้งการแสดงออกของ mRNA อย่างจำเพาะ งานวิจัยชิ้นนี้ได้นำลำดับนิวคลีโอไทด์ของไดเซอร์ในกุ้งบางส่วนที่ครอบคลุม PAZ, RNase III catalytic I, II และ dsRNA binding domain (dsRBD) ขนาด 3354 คู่เบสโคลนเข้าไปใน baculovirus expression vector และนำโคลนที่ได้มาใช้ผลิตเอนไซม์ไดเซอร์ในเซลล์แมลง สามารถตรวจพบไดเซอร์ที่ขนาดประมาณ 130 kDa ด้วยวิธี western blot analysis ซึ่งเอนไซม์ไดเซอร์ที่ผลิตได้จะถูกนำไปทดสอบคุณสมบัติในการตัด dsRNA ให้เป็น siRNA เพื่อเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องของโคลนไดเซอร์ที่ได้นี้เข้ากับปรากฎการณ์ RNAi ในกุ้ง Abstract: Dicer, a multi domain RNase III, is a key enzyme that plays a role in an evolutionary conserved RNA silencing phenomenon called RNA interference (RNAi). Dicer cleaves double stranded RNA (dsRNA), generated from transgenes, viruses, or even self genome, into ~21 25 nt small interfering RNAs (siRNAs), leading to the suppression of target messenger RNA which is complementary to siRNA sequence. In this study, we have cloned partial sequence (3354 bp) of Penaeus monodon Dicer (PmDicer) covering PAZ, RNase III catalytic domain I, II, and dsRNA binding domain (dsRBD) into baculovirus expression vector. This clone was used to infect Sf9 insect cells in order to express recombinant PmDicer (~130 kDa). The recombinant PmDicer could be detected and confirmed by western blot analysis. The enzyme is being purified and will be used to analyze its function whether it processes dsRNA into siRNA in the near future. This information provides a connection between the putative PmDicer and RNAi mechanism in shrimp.