การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ / 3 มิติ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นนทกคิดแค้น

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวิมล ถนอมนิล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรัณณา ทองอาญา

  • จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์

  • สมพร สุขวิเศษ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติและ 3 มิติ เรื่อง นนทกคิดแค้น สร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรม 3D Studio Max 7และ TAB 2.2 โดยที่โปรแกรม 3D Studio Max 7 ใช้สร้างในส่วนของตัวโมเดลทั้งหมด ฉากบางตอนที่เป็น 3 มิติและการเคลื่อนไหวของตัวละครและกล้อง ส่วนโปรแกรม TAB 2.2 ใช้สร้างในส่วนของฉากที่เป็น 2 มิติหลังจากนั้นเป็นขั้นตอนของการรวมงานในส่วนของ 2 มิติและ 3 มิติเข้าด้วยกัน รวมถึงการใส่เสียงและสเปเชียลเอ็ฟเฟ็กต่างๆ โดยใช้โปรแกรม Combustion จากนั้น ทำการบันทึกข้อมูลออกมาในรูปแบบของไฟล์ภาพยนตร์(.AVI file) เพื่อให้สามารถรับชมจากโปรแกรมดูภาพยนตร์ที่มากับเครื่องคอมพิวเตอร์และสามารถดูได้จากเครื่องเล่น VCD ตามบ้านทั่วไปได้

Cartoon animation 2 dimensions and 3 dimensions The power of nonthok construct by 3D Studio Max 7 program for all models, 3 dimensions scenes and animation of model and cameras. TAB 2.2 program for 2 dimensions scenes and then we compose 2 dimensions and 3 dimensions together including sound and special effect by Combustion program and export to movie file(.AVI file). This story can play on all general VCD or computer.