ตอบคำถามร้อยล้าน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มลทิรา กอบแก้ว

  • ปัทมา ผลเจริญ

  • สุกัญญา กะแตเซ็ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อดิศักดิ์ สะท้านธรนิล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตอบคำถามร้อยล้าน เป็นเกมส์ที่ได้สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับบุคคลที่สำคัญของประเทศมาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งเนื้อหาของเกมส์จะเป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับบุคคลสำคัญซึ่งผู้เล่นจะมีความรู้เพิ่มขึ้นและได้รู้จักกับบุคคลเหล่านั้นมากขึ้น เป็นการเล่นเพื่อผ่อนคลายและเพิ่มความรู้ในการเล่นและพัฒนาความรู้ต่อไปและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป