การหาเส้นทางสำหรับเครือข่ายการจราจรทางบก ( Routing of road networks)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทรรศนพรรณ เลิศสุชาดวนิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันปัญหาการจราจรทางบกในกรุงเทพมหานครเป็นปัญหาที่สำคัญมากปัญหาหนึ่งซึ่งควรได้รับการแก้ไข โปรแกรมนี้จึงเป็นโปรแกรมช่วยวางแผนการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนในกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยประหยัดเวลาและพลังงานในการเดินทาง ซึ่งเป็นการประยุกต์กระบวนการหาเส้นทางเข้ากับเครือข่ายการจราจรทางบก วิธีการใช้ที่เป็นการหาเส้นทางที่ใช้เวลาในการเดินทางน้อยที่สุด ซึ่งเขียนด้วยภาษา Delphi โดยมีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อใช้หลักฐานข้อมูล ในการคำนวณ เช่น ชื่อถนน ชื่อสี่แยก เวลาในการเดินทางเฉลี่ยเวลาในการอสัญญาณไฟ เป็นต้น การใช้งานโปรแกรมนี้จะใช้ผ่านแผ่น CD ผู้เข้ามาใช้งานต้องระบุจุดเริ่มต้น ปลายทาง ช่วงเวลาที่จะเดินทาง การแสดงผลจะแสดงเส้นทางให้ดูบนแผนที่ พร้อมทั้งบอกเวลาที่ต้องใช้เดินทางโดยประมาณด้วย โดยได้จัดทำขอบเขตเฉพาะบริเวณโรงเรียนศรีบุณยานนท์เท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถคันหาข้อมูลเกี่ยวกับรถประจำทาง และแผนที่ในกรุงเทพมหานครได้อีกด้วย