การสกัด การแยก และทดสอบสารออกฤทธิ์จาก ดอกจอก เชื้อ Mycobaterium tuberculosi

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันจิรา รุจิรวณิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุญส่ง คงคาทิพย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ต้นจอก เป็นพืชลอยน้ำ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pistia stratiotes Linn. วงศ์ ARACEAE ซึ่งเป็นวัชพืชที่พบทั่วไปตามบึง หนองน้ำหรือนาข้าว มีอายุหลายฤดู และขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว มีสรรพคุณตามแพทย์แผนโบราณว่ารักษาโรคได้ โครงงานนี้เป็นการสกัดและแยกสารจากต้นจอกเพื่อไปทดสอบการออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อ Mycobacterium tuberculosis โดยใช้วิธิสกัดแบบร้อนโดยใช้เครื่องสกัดซอคเลทใช้ตัวทำละลาย ( Sovent) คือคลอโรฟอร์ม และส่งไปทดสอบ Anti Mycobacterium tuberculosis หลังจากนั้นทำการแยกสารเป็นส่วนๆ (Fraction ) โดยใช้ Quick Column Chromatography นำส่วนที่ได้มาตรวจสอบด้วยวิธี Thin Layer Chromatography จากนั้นนำส่วนที่คล้ายกันรวมกัน ได้ทั้งหมด 11 ส่วน (Q1 Q11) จากนั้นนำ Fraction (Q1 และ Q3) ที่ได้จาก Quick Column Chromatography มาแยกสารบริสุทธิ์ต่อด้วยวิธี Flash Column Chromatography และจะนำส่วนที่แยกได้มาทดสอบการออกฤทธิ์ในลำดับต่อไป