เล็ทมีซี : เครื่องมือเรียนรู้เพื่อฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับเครื่องหลายหน่วยประมวลผลโดยใช้ภาษาซี/ซีพลัสพลัส LET ME C : a Learning Tool providing a Multiprocessor-programming Environment based on C/C++

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จตุรดา ดียิ่ง

  • กุสุมา อาดัมภ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรวรรณ มะเริงสิทธิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นวัตกรรมของสถาปัตยกรรมหน่วยประมวลผลแบบมัลติคอร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการประมวลผลในภาวะวิกฤติการขาดแคลนพลังงาน ข้อจำกัดของวิกฤตพลังงานเช่น สถาปัตยกรรมการ ออกแบบมีข้อดีข้อเสีย สรรถนะการทำงานและการใช้พลังงานในการประมวลผล จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องพิจารณา ในด้านฮาร์ดแวร์ก็มุ่งให้ความสำคัญกับการออกแบบเพื่อลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง อย่างไรก็ตามในบทบาทของโปรแกรมเมอร์ควรให้ความสำคัญ กับการออกแบบโปรแกรมที่มีสมถนะได้ตรงตามความต้องการ และใช้พลังงานให้น้อยที่สุด งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งหวังให้ผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมเชิงขนาน ให้ความสำคัญทั้งการเขียนโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน โดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า LET ME C ซึ่งเป็นเครื่องมือตัวอย่างที่ช่วยให้ ผู้เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมเชิงขนานได้ศึกษาการเขียนโปรแกรมเชิงขนานและผลกระทบ จากการใช้พลังงานของโปรแกรม คำสำคัญ: เครื่องมือเรียนรู้, การทำความเข้าใจโปรแกรมเชิงขนาน, สมรรถนะการประมวลผลเชิงขนาน, การเขียนโปรแกรมที่ตระหนักถึงพลังงาน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2552