ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัตนา กสิวัตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธราภรณ์ สถาปิตานนท์

  • จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์

  • สุภาพร จิตรเกษมสุข

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันเช่นการติดต่อสื่อสาร เก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ให้ได้ทราบกันอย่างทั่วถึง ดังนั้นจึงมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการนำเสนอ เพื่อดึงดูดความสนใจ ช่วยให้ผู้มาดูเข้าใจง่าย สามารถติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นได้ง่าย และยังเก็บข้อมูลไว้ได้นานและคงสภาพ ดังนั้นจึงมีการนำความรู้เรื่องระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาช่วยในการจัดการข้อมูลแผนที่ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1เพื่อให้เราสามารถรู้ตำแหน่งที่ตั้งของโรงเรียน การเดินทางโดยรถยนต์ และการเดินทางโดยรถไฟ และข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นของโรงเรียนต่าง ๆ Abstract: At Present information Technology come in have a role at most in the every day life such as the communication pick collect and announce the data differs give get know prevent throughout thus then have Technology lead comes to use in the lead presents for attract help give person come to see easily understood can follow and analyse those data has easy and still collect data can keep long ago and be in a state of thus then have knowledge lead about [ story ] information geography system come to help in data map administration of the school in education Phra Nakhon Si Ayutthaya area 1 border is for we can know the bearings of the school the travel by an automobile and the travel by a train and detail data at the beginning of the school differs.