สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ระบบกายวิภาคภายในของมนุษย์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรดา ธารีสืบ

  • อรรถ วงษ์จันนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จำลอง ศรีสง่า สุภาพร จิตรเกษมสุข

  • ยุพิน พวกยะ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กลไกของระบบอวัยวะภายในร่างกายนั้น มีการทำงานที่ค่อนข้างซับซ้อน การทำงานใน แต่ละระบบ อาทิ ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ซึ่งแต่ละระบบ ก็จะประกอบไปด้วยการทำงานร่วมกันของอวัยวะภายในหลายๆ อย่าง และการทำงานของระบบภายในร่างกายนั้นก็เป็นสิ่งที่ทุกๆ คน ควรจะศึกษาเพื่อให้มีความเข้าใจในกลไกการทำงานของร่างกายและสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ แต่ในปัจจุบันสื่อการเรียนการสอนนั้นอาจไม่ทันสมัยและไม่มีความน่าสนใจมากพอที่จะดึงดูดให้เด็กๆ หรือคนทั่วไปให้หันมาสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะนำเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ มาพัฒนาเป็นสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ระบบกายวิภาคภายในของมนุษย์ โดยนำเสนอเป็นการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ ประกอบไปด้วยการบรรยายประกอบภาพในเรื่องหลักการทำงานของระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบหายใจ ระบบการหมุนเวียนโลหิต ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย การได้ยินและการมองเห็นโดยทำเป็นเนื้อเรื่องเพื่อให้เกิดความน่าสนใจและน่าติดตามมากยิ่งขึ้น Abstract: As we know, the internal organs of human beings is complicated. Each system such as heart, blood circulation or digestion system can’t work independently. Every organ has to work together properly. Therefore, if is necessary for us to know how they work so we can behave ourselves appropriately. To make it easy to understand the process of the internal organs, researcher try to develop computer technology in terms of multimedia to explain the mentioned process. The 3 dimensions cartoon animation is used to describe how the internal organs work with the hope that the presentation is completed clearly and attractively.