เครื่องสูบน้ำพลังลม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิทยา แว่นประโคน

  • ปรีชาชิมรส

  • อภิสิทธิ์แดงสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภิรดี เมืองเดช

  • วิทยาจันทร์ดาเรือง

  • พรพิมลลีลาศิริคุณ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทำการประดิษฐ์เครื่องสูบน้ำที่ทำงานโดยตัวเองได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งใช้พลังงานลมผลักดันอุปกรณ์ให้ทำงาน สามารถสูบน้ำขึ้นสูงได้เป็น 42 เท่า ของรัศมีของเครื่องสูบน้ำพลังลม ปริมาณน้ำที่สูบได้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอัตราความเร็วของกระแสลม และความสูงของการยกน้ำ จากการศึกษาพบว่า เครื่องสูบน้ำ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจะต้องเป็นทรงกรวย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ความเร็วรอบการหมุน 60 รอบ/นาที ที่ระยะการจม R ยกน้ำได้สูงสุด 9 เมตร มีปริมาณน้ำที่ไหลออกมาเฉลี่ย 191.2 ลิตร/ชั่วโมง