การพยากรณ์ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรนภา บุญฤทธิกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้ได้ทำการศึกษาการพยากรณ์ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักทรัพย์ 8 หลักทรัพย์โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค MACD RSI OBV Slow Stochastic Gann Theory และ Elliott Wave การเปรียบเทียบการปรับให้เรียบโดยใช้วิธีการปรับให้เรียบอย่างง่าย10วันและการปรับให้เรียบแบบExponential10วันผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ สามารถใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์และบอกสัญญาณซื้อขายดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ค่อนข้างแม่นยำ และจากการเปรียบเทียบวิธีการปรับให้เรียบกับหลักทรัพย์ 8 หลักทรัพย์ เพื่อดูสัญญาณซื้อขายพบว่าการปรับให้เรียบอย่างง่าย 10 วันเหมาะสมสำหรับหลักทรัพย์ BANPU SIAM SHIN และการปรับให้เรียบแบบ Exponential 10 วันเหมาะสมสำหรับหลักทรัพย์ SCC BAY CPF GRAMMY TRU ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

This research was to study the forecasting of SET index and 8 stocks using Technical Analysis Tools : MACD, RSI, OBV, Slow Stochastic, Gann Theory and Elliott wave. To compare the smoothing methods between Simple Moving Average 10 days and Exponential Moving Average 10 days, the results of this research are as follows : Technical Analysis Tools which can be used for forecasting and being indicated the buy and sell signals of SET index are quite accurate. To compare the smoothing methods with 8 stocks in order to show the buy and sell signals, Simple Moving Average 10 days was suitable for BANPU, SIAM,SHIN and Exponential Moving Average 10 days was suitable for SCC, BAY, CPF, GRAMMY, TRU at confidence level 95%