Fitting Spacecraft Data Solar on Cosmic Rays

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปานวาด รัตนศรีทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เดวิด รูฟโฟโล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนครสวรรค์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาอนุภาคของรังสีคอสมิกที่มีการประทุมาจากดวงอาทิตย์ ซึ่งในที่นี้จากการดูข้อมูลของ ไอออนของ Fe โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ข้อมูลจำลองซึ่งได้จากการคำนวณด้วยโปรแกรม VARWIND ให้กราฟการปลดปล่อยอนุภาคใกล้เคียงกับกราฟของข้อมูลจริงมากที่สุด เพื่อนำมาหารายละเอียดเกี่ยวกับการเกิด solar flare ซึ่งจะมีผลต่อการนำมาทำนายช่วงการปลดปล่อยอนุภาคจากดวงอาทิตย์ที่จะส่งผลกระทบต่อโลกในอนาคต โดยการศึกษานี้เราศึกษาจากการนำข้อมูลการปลดปล่อย อนุภาคที่ได้จากยานอวกาศ ACE มาจัดเป็นไฟล์ fitdata.dat และจัดช่วงเวลาใน skeleton.dat ให้สอดคล้องกับใน fitdata ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งนำมาจากผลของการรันค่าจำลองต่างๆ ในโปรแกรม VARWIND ซึ่งจะได้ออกมาเป็นไฟล์ count.dat กำหนดช่วงเวลาการปลดปล่อยอนุภาคที่จะนำมาฟิตกราฟไว้ใน injtimes.dat แล้วนำไฟล์ทั้ง 4 ไฟล์มาทำการรันโปรแกรม EYEPIECE ซึ่งผลที่ได้คือจำนวนอนุภาคที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากบริเวณใกล้ดวงอาทิตย์ในช่วงเวลาต่างๆ ทำการรันจนได้ค่าที่ดีที่สุด โดยการเปลี่ยนช่วงเวลาใน injtimes.dat ซึ่งเราพยายามทำให้มีแบบแผนในการปรับเปลี่ยน เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดมาทำการฟิตกราฟต่อไป