Map learning

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รุจิรา พันธุ์วิทยากูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชิต เหล่าวัฒนา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนครสวรรค์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันนี้ Mobile robot ได้ถูกนำมาใช้งานเพิ่มมากขึ้น โดยแตกต่างกันไปตามลักษณะของงาน แต่สิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับหุ่นยนต์อยู่เสมอคือ เมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ก็อาจเกิดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานได้ จากการศึกษาพบว่า การทำให้หุ่นยนต์มีความสามารถในการสร้างแผนที่ทำการรับค่า ของอุปกรณ์รับข้อมูลนั้น เป็นทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหานั้นได้ โดยหลักการคือ การติด sensor ที่ตัวหุ่นยนต์อันได้แก่ sonar sensor ซึ่งจะส่งคลื่นเสียงออกไป เมื่อกระทบสิ่งกีดขวางก็จะสะท้อนกลับ จากนั้นจึงนำมาแปลความหมาย และ stereo camera ซึ่งจะใช้ในการวิเคราะห์ระดับที่ต่างกัน ของขอบสิ่งกีดขวาง แต่ทั้งสองก็มีข้อจำกัดในการทำงานคือ sonar camera ไม่สามารถใช้กลับวัตถุที่ดูดกลืนเสียง ในทำนองเดียวกัน Stereo camera ก็ไม่สามารถใช้กลับวัตถุที่ไม่มีเหลี่ยมได้ สิ่งนี้จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำต้องมีการนำ sensor มาใช้งานร่วมกันเพื่อให้ได้แผนที่ที่ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุด