Eils : Extensilbe Interactive Learning System Eils : ระบบการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชาครีย์ เพชรพิเชฐเชียร

  • ธีรพงศ์ ปิยะวัฒน ์

  • นิซัมซี มูหะมัด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการ Eils เป็นโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเชิงปฏิสัมพันธ์ วิชาฟิสิกส์ ในหัวข้อเรื่องการเคลื่อนที่แนวราบ และการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ ซึ่งรูปแบบของสื่อคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิสัมพันธ์ที่ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับโปรแกรมในรูปแบบของเกม RPG (Role Playing Game) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักคือ ส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่สอนเกี่ยวกับเนื้อหา โดยการอธิบายพร้อมมีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวประกอบ อีกทั้งยังมีภาพจำลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ ที่ผู้เรียนสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจได้เป็นอย่างดี ส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่ทดสอบความเข้าใจของผู้เรียน ซึ่งเป็นในรูปแบบการผ่านภารกิจภายในเกม เพื่อที่จะดำเนินเนื้อเรื่องต่อไป โดยแต่ละภารกิจจะต้องใช้ความรู้ที่ได้จากส่วนที่ 1 ซึ่งแต่ละภารกิจจะใช้ความรู้ที่ต่อเนื่องกัน ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นลำดับขั้น สื่อการเรียนการสอนนี้จะใช้ลักษณะเด่นของเกม คือ ความต้องการเอาชนะของผู้เรียน นำมาเป็นแรงกระตุ้นในการเรียน และ การเรียนรู้ผ่านเนื้อเรื่องภายในเกม จะทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกเบื่อกับการเรียน ผลการทดสอบโปรแกรม ปรากฏว่า นักเรียนรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับโปรแกรม และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับตัวละคร ทำให้ได้ความรู้ ตามวัตถุประสงค์ของสื่อการเรียนการสอนนี้คือ ผู้เรียนจะได้ความรู้ตามเนื้อหาที่สอนอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งได้รับความสนุกสนานควบคู่ไปด้วย อีกข้อเสนอแนะหนึ่ง คือเด็กไทย ยังอ่อนภาษาอังกฤษอยู่มาก จึงทำให้การเรียนรู้เนื้อหา ที่เป็นภาษาอังกฤษ ทำได้ยากเช่นกัน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้รับการอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2549