การศึกษาสมดุลวัฏภาคในของผสมผลึกเหลว(Phase Equilibria in Liquid Crystal Mixtures)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวัตร นานันท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิพาภรณ์ ศรีธัญรัตน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์