การวิจัยด้านเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกกาญจน์ แช่จึง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมเดช กนกเมธากุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากผลการทดลองสอบฤทธิ์ลดความดันเลือดสูงในหนูขาว ( Sprague Dawley ) โดยการให้สาร L NAME ( ![N^g](/latexrender/pictures/0c5/0c5bb950b19b885ab4b45649a6ae891e.gif) nitro Larginine methyl ester) พบว่าสารสกัดเฮกเซนของบัวบก (Centellaasiatice (L.) Urban) ขนาด 1 กรัม / น้ำหนักหนู 1 กิโลกรัม / 7 วัน สามารถยับยั้งการเพิ่มค่าของความดันเลือดซิสโทลิก (SP) เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ต่อมาได้มีการศึกษาเพื่อหาสารออกฤทธิ์ในส่วนแยกย่อยจากส่วนสกัดหยาบเฮกเซนนี้ พบว่ามี 2 ส่วนแยกย่อยที่มีฤทธิ์ในการลดความดันเลือดได้เป็นอย่างดี ในการศึกษาครั้งนี้ได้แยกองค์ประกอบของสารสกัดหยาบเฮกเซนของบัวบกโดยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทกราฟี ได้ผลึกบริสุทธิ์ของ B Sitosteral และส่วนแยกย่อยอื่นๆ จากการนำส่วนแยกย่อยที่ได้ ซึ่งพบว่ามีฤทธิ์ในการลดความดันเลือดดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ทราบฤทธิ์แล้วโดยวิธี TLC มาดำเนินการแยกต่อ ในเบื้องต้นได้สารไฮโดรคาร์บอนสายโซ่ยาว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการในส่วนที่เหลือเพื่อให้ได้สารบริสุทธิ์นำไปทดสอบในการลดความดันเลือด และพิสูจน์โครงสร้าง