สารสกัดสารสมุนไพรต้านเชื้อ Trichophyton mentagrophytes ที่ก่อโรคผิวหนังในคน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อรุณรัตน์ สุขเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศันสนีย์ ไชยโรจน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สมุนไพรเป็นสิ่งใกล้ตัว และใช้เป็นยารักษาโรคของบรรพบุรุษมาช้านาน แต่ช่วงเวลาหนึ่งระบบการแพทย์และสาธารณสุขของรัฐได้ทอดทิ้งไม่เห็นคุณค่าของสมุนไพรทำให้สมุนไพรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐมีนโยบายเร่งรัฐประเทศให้พึ่งพาตนเองในด้านสาธารณสุขมากขึ้นในขณะที่สารเคมีที่ใช้เป็นยารักษาโรคในระบบการแพทย์และสาธารณสุขแผนปัจจุบันยังสั่งซื้อของต่างประเทศ มีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ และอาจประสบปัญหาขาดแคลนในอนาคต นอกจากนั้นสมุนไพรยังใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบของยาใหม่ที่ระบบการแพทย์แผนปัจจุบันต้องการนำมาใช้ประโยชน์ในทุกทางโดยเร็วที่สุด ผู้ศึกษาโครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะเปรียบเทียบความสามารถของสมุนไพรชนิดต่างๆในการต้านเชื้อ Trichophyton mentagrophytes นอกจากนี้ยังศึกษา solvent ที่เหมาะสมกับการสกัดสมุนไพรต้านเชื้อ Trichophyton mentagrophytes โดยทำการสกัดชุมเห็ดเทศและทองพันชั่งด้วย , Absolute methanol , Hexane และ Acetoneแล้วนำสารสกัดในความเข้มข้นต่างๆมาทดสอบการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Trichophyton mentagrophytes ซึ่งเป็นเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคกลาก จากการทดลองพบว่า สารสกัดจากชุมเห็ดเทศมีผลในการยับยั้งได้ดีกว่าสารสกัดจากทองพันชั่ง และใกล้เคียงกับยาแผนปัจจุบัน ที่มีค่าเฉลี่ย 2.38โดยสารสกัดจากชุมเห็ดเทศที่ได้จากการสกัดด้วย Absolute methanolความสามารถในการยับยั้ง 2.16ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าสารสกัดสมุนไพรด้วย Absolute methanolทำให้ได้สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อมากกว่าการสกัดด้วย solventอื่นๆ ส่วน solventที่ใช้สกัดแล้วให้สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อ รองลงมาได้แก่ Hexane , Acetoneและ ตามลำดับ สำหรับแนวทางในการดำเนินการในอนาคตที่น่าสนใจคือ การศึกษาว่า Chemical(s)ใดในสารสกัดรวมนี้ ที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อซึ่งอาจหาคำตอบได้โดยวิธี Chromatography