การรักษาดอกมะลิให้คงทน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วารุณีเรืองศรีไพร

  • จันจิราเพิ่มพลอยทรัพย์

  • ชลธิชาเสนาะจิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมบูรณ์แสงประเสริฐ

  • เพียงเพ็ญ นิลเนตร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาของเกษตรกรที่มีอาชีพทำไร่มะลิ คือการรักษาความสดของดอกมะลิที่เก็บได้ไม่นาน มะลิจะเริ่มเน่าเสียกลีบดอกอ่อน ทำให้ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ไม่สามารถที่จะนำไปร้อยเป็นพวงมาลัยได้ การทดลองครั้งนี้จึงได้ศึกษาวิธีการทดลองการเก็บรักษาดอกมะลิด้วยสารเคมีชนิดต่างๆ ที่มีผลต่อความคงทนของดอกมะลิโดยแบ่งการทดลองออกเป็น 5 ขั้นตอน