แฟรกทัล

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทร์ชัย หญิงประยูร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ แฟรกทัล หรือ ส่วนที่เป็นเรขาคณิตที่มีโครงสร้าง ที่ไม่แน่นอนใน Euclidien geometry หรือมีมิติที่ไม่เป็นจำนวนเต็ม (สามารถสังเกตเห็นได้ในปรากฏการณ์ต่างๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นที่จุดสมดุล) โดยเฉพาะการศึกษารูปร่าง และรูปแบบการจำลองตัวเองซึ่งเป็น Nonlinear Phenomenon จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ คือ การทดลอง Electrodeposition และเพื่อศึกษาการจัดเรียงตัวของ ไอออนจนเกิดกิ่งของโลหะทองแดง ![(Cu^{2+})](/latexrender/pictures/514/514e97c9e22963556cfba607a547fbf8.gif)ในสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต ![(CuSO_4)](/latexrender/pictures/514/c49/c4949cf6ef4824f80428e3427682db72.gif) ที่มีความเข้มข้นต่างกันดังนี้ คือ ความเข้มข้น 0.4, 0.8 และ 1.2 เมื่อให้ความต่างศักย์แก่ระบบ จะเกิดจากจำลองตัวเองเป็นกิ่งก้าน(dendrite) ต่อกันเป็นทองแดงสายยาวและมีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ (“hill” และ “valley”) ขึ้นโดยเป็นไปตามหลักทางสถิติซึ่งรูปแบบโครงสร้างที่ไม่แน่นอนเหล่านี้สามารถอธิบายได้โดยใช้ทฤษฎีของแฟรกทัล