การชักนำพอลิพลอยด์ของต้นอนูเบียส (Anubias barteri var. nana) โดยคอลชิซินในหลอดทดลอง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภูริทัต นุ่นสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คำนูณ กาญจนภูมิ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นำส่วนปลายยอดที่ปลอดเชื้อของต้นอนูเบียส (Anubias barteri var. nana) มาเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS ที่มี 2iP ความเข้มข้น 0 5 7 และ9 มก./ล. ร่วมกับไคโตซานความเข้มข้น 0 5 10 และ15 มก./ล. หลังจากเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่ามียอดเกิดขึ้นในทุกชุดการทดลองโดยปลายยอดที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS + 2iP 5 มก./ล. + ไคโตซาน 0 มก./ล. และสูตร MS + 2iP 7 มก./ล. + ไคโตซาน 0 มก./ล. มีจำนวนยอดเฉลี่ยเกิดขึ้นมากที่สุดคือ 3.6 ± 1.7 และ 3.6 ± 2.7 ยอด ตามลำดับ ยอดที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS + 2iP 7 มก./ล. + ไคโตซาน 15 มก./ล. มีจำนวนใบต่อยอดมากที่สุดคือ 4.3 ± 2.1 ใบต่อยอด การชักนำพอลิพลอยด์ทำได้โดยการแช่ปลายยอดลงในสารละลายคอลชิซินความเข้มข้น0.01 0.05 และ0.1 %(น้ำหนัก/ปริมาตร) ระยะเวลา 24 48 และ72 ชั่วโมง แล้วนำไปเพาะเลี้ยงต่อบนอาหารแข็งสูตร MS ที่มี 2iP ความเข้มข้น 5 มก./ล. เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าปลายยอดทุกชุดการทดลองสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นที่สมบูรณ์ได้ โดยมีจำนวนใบเฉลี่ยและรากเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนจำนวนยอดเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกัน ไม่พบการเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซมโดยทุกชุดการทดลองยังคงมีจำนวนโครโมโซมเป็น 2n = 48 จำนวนปากใบ ความกว้างเฉลี่ยของปากใบในแต่ละชุดการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ แต่มีความยาวเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน การตรวจสอบโดยวิธีข้างต้นยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าพืชต้นใดมีลักษณะเป็นพอลิพลอยด์ Aseptic shoot tips of Anubias barteri var. nana were cultured on MS medium supplemented with 0, 5, 7 and 9 mg/l 2iP and 0, 5, 10 and 15 mg/l chitosan. After culturing for 8 weeks, the result showed that multiple shoots could be induced in all treatments. The maximum shoot numbers of 3.6 ± 1.7 and 3.6 ± 2.7 was found on MS medium + 5 mg/l 2iP + 0 mg/l chitosan and MS medium + 7 mg/l 2iP + 0 mg/l Chitosan, respectively. The maximum leaves per shoot (4.3 ± 2.1) was obtain on MS medium + 7 mg/l 2iP + 15 mg/l Chitosan For polyploid induction, shoot tips were submerged in colchicine solution at the concentration of 0.01, 0.05 and 0.1 % (w/v) for 24, 48 and 72 hours. The treated shoot tips were cultured on MS medium supplemented with 5 mg/l 2iP for 8 weeks. The results revealed that complete plantlets could be induced from treated shoot tips in all treatments. Average leaf and root number were significantly different while average shoot number was not significantly different. No chromosome alteration was observed and the chromosome number was 2n = 48. However, the average stomata number and width were significantly different while stomata length was not significantly different. These observation could not confirm the polyploidy induction.