การศึกษาความเป็นพิษเรื้อรังของราวด์อัพต่อการเจริญเติบโตและลักษณะเนื้อเยื่อวิทยาของลำไส้เล็กและตับ ของกบนา (Hoplobatrachus rugulosus)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชิตติพงษ์ ทิพบรรจง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกธร ปิยธำรงรัตน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาผลกระทบของสารละลายราวด์อัพต่อการเจริญเติบโตของลูกอ๊อดกบนา (Hoplobatrachus rugulosus) ระยะ 10 วัน โดยทำการเลี้ยงในสารละลายราวด์อัพความเข้มข้น 5 ระดับ คือ0, 3, 5, 7 และ 10 ppm ทำการวัดความยาวตลอดลำตัวและน้ำหนักทุก 5 วัน จนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการเมทามอร์โฟซิส พบว่าความยาวตลอดลำตัวและน้ำหนักของลูกอ๊อดกบในทุกความเข้มข้นแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) ส่วนระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงภายนอกที่สำคัญ ได้แก่ การงอกของรยางค์หลัง รยางค์หน้า และการหดกลับของหาง พบว่าในทุกกลุ่มการทดลองใช้เวลามากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) ส่วนผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อวิทยาของลำไส้เล็กและตับอยู่ในระหว่างการศึกษา Abstract: The effects of Roundup on the development of Hoplobatrachus rugulosus tadpole were evaluated using the 10 days old tadpole. The tadpoles were reared in 0, 3, 5, 7 and 10 ppm Roundupsolution until complete metamorphosis. Throughout the experiment total length and weight were measured each 5 days. We found that total length and weight of all experimental groups have significantly differ(p≤0.05) compared to the control group. Time observation of the morphological changes (e.g. limb formation and tail degradation) found that all experimental groups significantly used more time compared to the control group. The histological changes of the small intestine and the liver are just not complete now.