การพัฒนาชุดทดสอบสำหรับหาปริมาณตะกั่ว(II)ในน้ำ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศรายุทธ ยะอนันต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฤดีวรรณ บุญยะรัตน์

  • กุลยา จันทร์อรุณ

  • เฉลิมพร ทองพูน

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดทดสอบสำหรับหาปริมาณตะกั่ว(II)ในน้ำ โดยใช้เทคนิคคัลเลอริเมตรี ที่อาศัยหลักการพื้นฐานของการเกิดปฏิกิริยาระหว่างตะกั่ว(II)กับ rhodizonic acid ได้สารประกอบเชิงซ้อนที่มีสีม่วง แต่เนื่องจากสีม่วงที่เกิดขึ้นจะสังเกตเห็นได้ก็ต่อเมื่อในน้ำมีตะกั่ว(II)ความเข้มข้นสูงๆ และตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้มีตะกั่ว(II)ในน้ำได้ไม่เกิน 0.05 ppmเท่านั้น ดังนั้นในการสังเกตสีที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบหาปริมาณตะกั่ว(II)ในน้ำ จึงต้องอาศัยการสังเกตสีของสารละลาย rhodizonic acid(สีเหลือง) ที่เหลืออยู่หลังจากการทำปฏิกิริยากับตะกั่ว(II) ในการทดลองนี้ได้ตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์โดยเทคนิคเทคนิคยูวี วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี และเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์ฟชันสเปกโทรสโคปี ชุดทดสอบนี้สามารถวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่ว(II)ในน้ำได้ในช่วง 0.01 – 0.5 ppm