การผลิตซิลิการูพรุนสำหรับปลูกพืชจากเถ้าแกลบดำ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จารุวรรณ ใจพรมเมือง

  • วานิกา มามาตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิทักษ์ อยู่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การผลิตซิลิการูพรุนสำหรับปลูกพืชจากเถ้าแกลบดำ นำเถ้าแกลบดำมาแช่สารละลายกรด ไฮโดรคลอริก ล้างให้เถ้าแกลบมีสภาพเป็นกลางแล้วอบให้แห้ง นำไปแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 700 1000 องศาเซลเซียส แล้วนำไปทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์ ได้สารละลายโซเดียมซิลิเกต และนำไปทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟิวริกจะได้ซิลิการูพรุน นำซิลิการูพรุนที่ได้ไปอบให้แห้งแล้วบดให้ละเอียดนำไปหาร้อยละของผลผลิต และใช้เทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชันตรวจหาโครงสร้างความเป็นอสัณฐานของซิลิกา ดูพื้นที่ผิวและขนาดอนุภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่า ซิลิการูพรุนมีลักษณะผิวเรียบและเกาะรวมกันเป็นก้อน มีขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 10 100 ไมโครเมตร หาความหนาแน่นด้วยวิธีการแทนที่น้ำ พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 2.00 2.10 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และหาค่าการนำไฟฟ้า พบว่าไม่สามารถ นำไฟฟ้าได้