กลไกการเปิดวงแหวนของ oxazaphospholidine

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปณต วิเศษจิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรยุทธ วิไลวัลย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษากลไกการเปิดวงแหวนของ oxazaphospholidine โดยเตรียม oxazaphospholidine จาก azidoalcohol และ triphenylphosphine ซึ่ง azido alcohol เตรียมได้จาก epoxide และ sodium azide จากนั้นเติม Methanol ลงใน oxazaphospholidine เมื่อดูผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นก็จะทราบกลไก ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เกิดคือ Amino alcohol