โปรแกรมการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ของคลื่น

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธารทิพย์ สอดสี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จรุงแสง ลักษณบุญส่ง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จะศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆของคลื่นเช่นหลักการรวมกันของคลื่น คลื่นนิ่ง การแทรกสอดและบีตส์ เพื่อให้สามารถศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้และสามารถแสดงผลให้เห็นภาพชัดเจนเข้าใจได้ง่ายโดยการเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณและแสดงผล ด้วยโปรแกรมภาษา Visual Basic