ผลของการเสริมกากเม่าต่อปริมาณการกินได้และการย่อยได้ ของโภชนะในแพะ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดนุพล สุพรรณภูวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาอื่นๆ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แพะลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง x พันธุ์แองโกลนูเบี้ยน เพศผู้ จ