ผลของการเสริมกากเม่าต่อปริมาณการกินได้และการย่อยได้ของโภชนะในแพะ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดนุพล สุพรรณภูวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาอื่นๆ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แพะลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง x พันธุ์แองโกลนูเบี้ยน เพศผู้ จำนวน 3 ตัว หนำหนักเฉลี่ย 18.2 + 3 กิโลกรัม ถูกจัด เข้าแผนการทดลองแบบ 3x3 Latin Square design โดยมี 3 ทรีตเมนท์ คือ ทรีตเมนต์ที่ 1 กลุ่มควบคุม ทรีตเม้นต์ที่ 2 เสริมกากเม่าสด (40 กรัมต่อวัน) และทรีตเมนต์ที่ 3 เสริมกากเม่าแห้ง (8 กรัมต่อวัน) โดยมีระยะเวลาทดลองทั้งสิ้น 3 ระยะการทดลอง ระยะการทดลองละ 28 วัน