การพัฒนาและผลิตเส้นก๋วยจั๊บให้ปลอดภัย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นวรัตน์ โสตศิริ

  • ปฐมาวดี พละศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุดาพร ตังควนิช

  • สมพร เอมโอษฐ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาความเข้มข้นของสารกันรา อุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมในการยืดอายุของเส้นก๋วยจั๊บแล้วสร้าง model การเติมปริมาณสารกันราในเส้นก๋วยจั๊บที่ปลอดภัย เมื่อเติมกรดเบนโซอิกในเส้นก๋วยจั๊บเข้มข้น 0, 250, 500, 750, 1,000 และ 1,250 ppm แล้วศึกษาผลของบรรจุภัณฑ์ (PP) และอุณหภูมิต่ออายุการเก็บ พบว่า ที่อุณหภูมิห้อง เส้นก๋วยจั๊บที่ไม่เติมกรดเบนโซอิกสามารถเก็บได้นาน 2 วัน การเติมกรดเบนโซอิก 750 ppm พบว่าเส้นก๋วยจั๊บสามารถเก็บได้นานถึง 4 วัน ส่วนที่อุณหภูมิตู้เย็นเส้นก๋วยจั๊บที่ไม่เติมกรดเบนโซอิกสามารถเก็บได้นาน 21 วัน และเมื่อเติมกรดเบนโซอิก สามารถเก็บได้มากกว่า 28 วัน