การประเมินสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินบริเวณพื้นที่หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ย ปีงบประมาณ 2550 ในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รุ่งนภา เหมแดง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • หทัยชนก นันทพานิช

  • ผ.ภาสกร นันทพานิช

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินบริเวณพื้นที่หมู่บ้านที่เข้าร่วม โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ยในเขตจังหวัดอำนาจเจริญก่อนการใช้ปุ๋ยจากโครงการนี้ จากการประเมินระดับ pH พบว่าดินมีลักษณะเป็นกรดจัด กรดปานกลางในการประเมินค่า EC, ค่า CEC และปริมาณ OM พบว่าดินไม่ มีความเค็ม มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกและปริมาณอินทรียวัตถุต่ำ ต่ำมาก ส่วนการประเมิน ธาตุอาหารหลัก N, P, K พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับต่ำ และการประเมินธาตุอาหารรอง Ca, Mg, S พบว่ามี ปริมาณ Ca และ Mg ในปริมาณที่สูง ส่วน S ดินบนจะมีปริมาณค่อนข้างต่ำ ดินล่างมีในระดับค่อนข้างสูง สูง