การวิเคราะห์ปริมาณและการแพร่กระจายของเหล็ก ทองแดง แมงกานีสและสังกะสี ในปุ๋ยมูลสุกรโดยวิธีการสกัดแบบลำดับขั้น

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นุจรี มะโนมัย

  • ดนตรี ทะโล

  • นันทกาญจน์ จันสุตะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัญญา เกิดศิริ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิเคราะห์ปริมาณและการแพร่กระจายในเฟสที่ต่างกันของเหล็ก ทองแดง แมงกานีส และสังกะสีในปุ๋ยมูลสุกร ด้วยวิธีการสกัดแบบลำดับขั้น โดยแบ่งขั้นการสกัดออกเป็น 5 ขั้น ได้แก่ ส่วนที่ละลายน้ำ ส่วนที่เกิดร่วมกับคาร์บอเนต ส่วนที่เกิดร่วมกับเหล็ก แมงกานีสออกไซด์ ส่วนอินทรียวัตถุ และกากของแข็ง จากการวิเคราะห์พบว่าเหล็กแพร่กระจายได้ดีในชั้นอินทรียวัตถุ สังกะสีและแมงกานีส แพร่กระจายได้ดีในชั้นที่เกิดร่วมกับคาร์บอเนต พบปริมาณเหล็ก แมงกานีส และสังกะสี เท่ากับ 357.58, 376.69, 261.10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ ร้อยละการคืนกลับของวิธีวิเคราะห์ของเหล็ก แมงกานีส สังกะสี และทองแดง เท่ากับ 99.9, 96.9, 116.5 และ 99.9 ตามลำดับ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ของวิธีวิเคราะห์ มีค่าน้อยกว่า 7% Determination and distribution of Iron, Copper, Manganese and Zinc in pig manure by sequential extraction. A five steps fractionations method has been proposed by Shrivastava and Banerjee classifier the metal fractions as : Water Soluble, Carbonate – bound, Fe – Mn Oxides – bound, Organic – bound and Residual. The distribution of iron in the Organic – bound and for zinc and manganese in the Carbonate bound. The total concentrations of iron, manganese and zinc in pig manure was calculated as the sum of iron, manganese and zinc extracted from the five fractions : 357.58, 376.69 and 261.10 mg/kg respectively. Percentage recoveries of iron, manganese, zinc and copper were found to be 99.9, 96.9, 116.5 and 99.9 respectively. Relative standard deviation of procedure were usually lower 7%