การศึกษาการประมาณค่าจุดตรึงของการส่งบางชนิดด้วยการทำซ้ำบางชนิด

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิชญ์กิตติ บรรณางกูร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทนา ไอยรากาญจนกุล

  • สุเทพ สวนใต้

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาการประมาณค่าจุดตรึงของการส่ง 4 ชนิดได้แก่ Zamfirescu mapping,weak contraction mapping, weak ϕ contraction mapping และ some nonself generalized ϕ contraction mapping ด้วยการทำซ้ำ 3 ชนิด ได้แก่ Picard iteration, Mann iteration และ Ishikawa iteration ซึ่งเป็นการขยาย ทฤษฎีบท Banach fixed point theorem ให้กว้างขึ้น

The purpose of this project is to approximate fixed points of 4 mappings which are Zamfirescu mapping, weak contraction mapping, weak ϕ contraction mapping and some nonself generalized ϕ contraction mapping. We use 3 iterations : Picard iteration, Mann iteration and Ishikawa iteration. The theorem we obtain is a generalization of Banach fixed point theorem.