การศึกษาความคุ้มทุนในการเปลี่ยน หลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน ในบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรัญญู อติศักดิ์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประสาท มีแต้ม

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เราจะศึกษาถึงความคุ้มทุนในการลงทุนเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมาเป็นหลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดตะเกียบ ในบริเวณต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผลจากการศึกษาทำให้ทราบถึงระยะเวลาที่คุ้มทุนของการลงทุนเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ต่อเดือน สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับบริเวณพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และนำเสนอต่อผู้บริหารคณะพิจารณาต่อไป

This project will study about break even point of changing fluorescent lamp to compact fluorescent lamp in faculty of science, PSU. The result will show the duration of break even point, to safe the electric expense per month, can apply for other areas approximately and offer to manager for consider.