ระบบควบคุมอินเทอร์เน็ตภายในองค์กร (Local Internet Control System)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัชลีญา จิตรจำนงค์

  • วันชัย วงษ์ชมภู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปัจจัย พวงสุวรรณ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรื่องระบบควบคุมอินเทอร์เน็ตภายในองค์กรมีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้ในการจัดการและบริหารทรัพยากรอินเทอร์เน็ตภายในเครือข่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลระบบ โดยผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมการทำงานทั้งหมดผ่านทางเครื่องลูกภายในเครือข่ายได้ การทำงานของระบบควบคุมอินเทอร์เน็ตภายในองค์กร แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนควบคุมระบบและประมวลผล, ส่วนปรับปรุงค่าของระบบ และส่วนรายงานผล โดยส่วนควบคุมระบบและประมวลผล ระบบจะทำการควบคุมการใช้งาน Port ต่าง ๆ, ควบคุมเวลาการใช้งานของเครื่องลูกข่าย, คำนวณระยะเวลาการใช้งานของเครื่องลูกข่าย, ปรับปรุงค่าคอนฟิกของแฟ้มระบบในลีนุกซ์ และตรวจสอบการทำงานตามคำร้องขอการประมวลผล ส่วนการปรับปรุงค่าของระบบ ระบบจะทำการปรับปรุงค่าของ Port ต่างๆ ที่ยอมรับให้ใช้งาน, ค่าของเวลาการใช้งาน, ค่าของสถานะของเครื่องลูกข่าย และค่าการร้องขอการประมวลผล ส่วนรายงานผล ระบบจะรายงานผลขนาด Bandwidth ของเครื่องลูกข่าย, ขนาด Bandwidth ของเครื่องแม่ข่าย, สถานะการใช้งานของเครื่องแม่ข่าย, สถานะการใช้งานของเครื่องลูกข่าย, เวลาการใช้งานของเครื่องลูกข่าย, ข้อมูลบัตรเวลา, ข้อมูล Port ที่ยอมรับให้ใช้บริการ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบคือ โปรแกรมภาษา PHP โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL version3.0 โปรแกรมภาษา Shell Script ระบบปฏิบัติการ Linux Redhat Server version 2.0 ผลการทดสอบโปรแกรม ระบบสามารถแจกจ่าย IP แบบอัตโนมัติให้กับเครื่องลูกข่ายรวมทั้งควบคุมการให้บริการต่าง ๆ ได้ ระบบสามารถปรับปรุงแฟ้มต่าง ๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและสามารถแสดงรายงานดังที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดได้