ผลของสารสกัดจากจักรนารายณ์ (Gynura divaricata DC.) ต่อระดับน้ำตาลในเลือดหนูทดลอง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรวุฒิ ถาวร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สาลิกา อริธชาติ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จักรนารายณ์ (Gynura divaricata DC.) เป็นพืชสมุนไพรจากประเทศจีนซึ่งใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน ในการวิจัยนี้ได้ศึกษาฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูขาว โดยการป้อนน้ำสกัดจักรนารายณ์ขนาด 15 และ 30 มก/มล/วัน ให้กับหนูเพศผู้ปกติและหนูที่ถูกชักนำให้เป็นเบาหวานด้วยStreptozotocin เป็นเวลา 30 วัน แล้วตรวจหาปริมาณน้ำตาลในเลือดในวันที่15 และ30 ของการทดลองนอกจากนี้ได้ศึกษาผลทางเนื้อเยื่อวิทยาของตับอ่อนด้วย ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าน้ำสกัดจากจักรนารายณ์ทั้ง 2 ความเข้มข้นสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูปกติและหนูเบาหวาน โดยการออกฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดนี้สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 15 ของการทดลอง ผลทางเนื้อเยื่อวิทยาชี้ให้เห็นว่าสารสกัดจากจักรนารายณ์ที่ความเข้มข้น 30 มก/มล มีแนวโน้มที่จะเพิ่มกลุ่มของเนื้อเยื่อไอซ์เลทออฟแลงเกอร์ฮานส์ในตับอ่อนได้มากกว่าสารสกัดจากจักรนารายณ์ความเข้มข้น 15 มก/มล