ผลของแคลเซียมต่อแอคติวิตีของเอนไซม์ไคติเนสและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลพริกหวาน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • หทัยชนก ปันดิษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กอบเกียรติ แสงนิล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาผลของแคลเซียมต่อแอคติวิตีของเอนไซม์ไคติเนสและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลพริกหวาน โดยการแช่ผลพริกหวานในสารละลาย CaNO3 หรือ CaCl2 ความเข้มข้น 1, 2 และ 4 % เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่แช่ในน้ำกลั่น แล้วนำไปเก็บรักษาผลที่อุณหภูมิ 25 ํซ ความชื้นสัมพัทธ์ 82 % เป็นเวลา 15 วัน ผลพบว่าการแช่ผลในสารละลาย CaNO3 หรือ CaCl2 มี แอคติวิตีของเอนไซม์ไคติเนสสูงกว่าชุดควบคุม โดยผลที่แช่ในสารละลาย 2% CaCl2 มีแอคติวิตีของเอนไซม์ไคติเนสสูงสุดและผลที่แช่ในสารละลาย 2% CaNO3 มีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักต่ำสุด รวมทั้งพบว่าการแช่ผลในสารละลาย CaNO3 หรือ CaCl2 ร่วมกับการเคลือบผิวผลด้วย 1 % ไคโตซาน มีผลเพิ่มแอคติวิตีของเอนไซม์ไคติเนส แต่ไม่มีผลลดการสูญเสียน้ำหนักและการเกิดโรคเมื่อเปรียบเทียบกับชุดที่ไม่เคลือบผิว โดย CaNO3 มีผลเพิ่มแอคติวิตีของเอนไซม์ไคติเนสในสภาพหลอดทดลองดีกว่า CaCl2 และ Ca lactate ทั้งนี้ระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมคือ 15 mM