โครงการ: พันธุศาสตร์เบื้องต้น (Fundamental of Genetic)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิอร เหลือลมัย

  • สุธา เหลือลมัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีชีวภาพที่กำลังพัฒนารุดหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพันธุวิศวกรรม ผลการพัฒนาด้านหนึ่งทำให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เช่น เทคโนโลยีการผลิตยาอินซูลินสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน แต่ก็มีผลการพัฒนาอีกหลายอย่างที่เรายังไม่เข้าใจมันอย่างแท้จริง เช่น การสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอ เป็นต้น ความรู้เกี่ยวกับพันธุศาสตร์เบื้องต้นจึงเป็นรากฐานสำคัญที่เด็กๆ ไทยควรได้ศึกษากันอย่างกว้างขวาง ดังนั้นการพัฒนาโปรแกรม “พันธุศาสตร์เบื้องต้น” ให้เป็นโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบออนไลน์จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งในการเผยแพร่ความรู้ให้กว้างขวางออกไปได้ โดยได้นำเทคโนโลยีมัลติมีเดียและระบบจัดการฐานข้อมูลมาช่วยในการนำเสนอและติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียน พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ผลการเรียนแล้วนำเสนอข้อมูลเชิงสถิติในรูปแบบกราฟที่เข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้โปรแกรมนี้ยังมีความยืดหยุ่นสำหรับผู้สอนในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเนื้อหาได้โดยผ่านระบบการจัดการฐานข้อมูล This era is belonging to biotechnology. It is growing continuously, especially about genetic engineering improved our living. However, the understanding of human about these technologies are not enough such as GMOs technology. Fundamental knowledge about genetic is therefore very important for Thai students. Online “Fundamental of Genetic” program is therefore a very useful tool for knowledge distribution. The program provides multimedia technology and database management system for presenting and tracing the progress of the learner. It has capability to analyze learning result statistically. Another important feature is the capability to edit and add further contents into the program via database system.