เกมสมเด็จพระนเรศวร

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิติมา สันทนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เอมมิกา วชิระวินท์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ด้วยมัลติมีเดีย จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอโครงการเรื่องเกมสมเด็จพระนเรศวร เป็นการนำประวัติศาสตร์ของชาติไทย เรื่องราวของวีระบุรุษของไทยในอดีตมาให้เยาวชนมาศึกษา และเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้เยาวชนหันมาสนใจที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติมากขึ้น โดยใช้เกมที่สร้างด้วย Macromedia Flash 8 เป็นสื่อในการเผยแพร่ประวัติศาสตร์ของชาติ computer game stump development with the mixed media , invent for present the project about [ story ] His majesty Naresuan game , be history National Thai lead , a story of Veera of Thailand man in the past comes to give the youth comes to study , and one that make youth way will turn to take an interest to learn National history more and more , by use the game that build with , Macromedia Flash 8 , be mass media in the revelation spreads National history ,