การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดซิลิกาอสัณฐาน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มณทิญา เรืองหน่าย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมศักดิ์ ปริชานิ

  • สมพงศ์ จันทร์มี

  • สราวุธ จันทรประเสริฐ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไดอะตอมไมท์เป็นวัตถุดิบธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เกิดจากการสะสมตัวของซากไดอะตอม มีองค์ประกอบหลักเป็นซิลิกอนไดออกไซด์ชนิดที่ไม่มีผลึก (Amorphous Silica) ทำให้อนุภาคของไดอะตอมไมท์มีสภาพเป็นรูพรุน มีพื้นที่ผิวมาก และยังมีคุณสมบัติที่สามารถดูดซับเอาอนุภาคของธาตุต่างๆไว้ในตัวเองได้ง่าย จึงนิยมนำไปใช้ประโยชน์เป็นวัสดุดูดซับในอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น ยาปฏิชีวนะ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ขัดมัน เป็นต้น จากการที่มีปริมาณซิลิกาอสัณฐานค่อนข้างสูงนี้เองจึงได้ทำให้เกิดความสนใจทำโครงงานนี้ โดยใช้ไดอะตอมไมท์เป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับการผลิตซิลิกาอสัณฐาน โดยทำการชะล้างสิ่งเจือปนในดินไดอะตอมไมท์ด้วยกรดไฮโดรคลอริกก่อนแล้วจึงนำไปสกัดเอาซิลิกาอสัณฐานออกมาโดยละลายดินไดอะตอมไมท์ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีค่า pH ต่างๆกัน แล้วนำตัวอย่างที่ได้มาไปตรวจสอบหาปริมาณธาตุต่างๆด้วยกระบวนการเคมีวิเคราะห์และทำการไทเทรตเพื่อแยก ซิลิกาอสัณฐานออกมา โดยดินไดอะตอมไมท์ที่ละลายในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีค่า pH เป็น 12, 11, 10 และ 9 ให้ปริมาณซิลิกาอสัณฐานจากมากไปน้อยเรียงตามลำดับ