การศึกษาสารสกัดสาหร่ายสีน้ำตาล Turbinaria conoides ในตัวทำละลายเมทานอลต่อเอทิลอะซิเตต (1:1) และการศึกษาฤทธิ์ต้านการออกซิเดชันของฟองน้ำตาข่ายสีน้ำเงิน Dysidea sp

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิริวิมล หมวกทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จงกลนี จงอร่ามเรือง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาทดลองครั้งนี้ได้ทำการสกัดสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสาหร่ายสีน้ำตาล Turbinaria conoides ด้วยตัวทำละลายเมทานอลต่อเอทิลอะซิเตต (1:1) และทำการแยกต่อด้วย ไดคลอโรมีเทน จากนั้นนำสารสกัดที่ได้มาแยกโดยใช้ เทคนิคแฟลชคอลัมน์โครมาโทกราฟีและเทคนิคเพรพาราทิฟธินเลเยอร์โครมาโทกราฟี แล้วนำไปวิเคราะห์คุณภาพด้วย เทคนิคทินเลเยอร์โครมาโทกราฟีและทดสอบฤทธิ์ต้านการออกซิเดชันทำการพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิคโปรตอน และคาร์บอนนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรสโคปี นอกจากนี้ได้ทำการทดสอบฤทธิ์ต้านการออกซิเดชันของฟองน้ำตาข่ายสีน้ำเงิน Dysidea sp ซึ่งเป็นส่วนที่ได้จากเซลล์ในเมทานอลและทำการพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิคโปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรสโคปี